कजल द अख य क बहग mp3 download


E0 A4 B9 E0 A4 BF E0 A4 82 E0 A4 A6 E0 A5 80 E0 A4 B6 E0 A4 BE E0 A4 AF E0 A4 B0 E0 A5 80

LYRICS


%Eo%A4%86%Eo%A4%81%EO%A4%96%Ep%A4%AE%Eo%A4%BE%Eo%A4%B2%Eo%AS%87%Eo%A4%8A%Ep%A4%A4%Eo%A4%A8%Eo%As%80%

LYRICS


%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B0 %E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%9F %E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%8

LYRICS


%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A5%82 %E0%A4%B2%E0%A4%87%E0%A4%95%E0%A4%BE %E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%B

LYRICS


%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE %E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%97 %E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%B

LYRICS

%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE %E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%97 %E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%B


%23%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A7%E0%A4%B0_%E0%A4%9A%E0%A5

LYRICS

%23%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A7%E0%A4%B0_%E0%A4%9A%E0%A5%8C%E0%A4%A7%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%A7%E0%A5%82%E0%A4%AE_%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%BE_%E0%A4%95%E0%A4%B0_DJ_%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%87_%E0%A(1080p)


E0 A4 AC E0 A5 80 E0 A4 A4 E0 A4 BE E0 A4 AD E0 A4 B0 E0 A4 95 E0 A5 87

LYRICS


23VIDEO_SONG_%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE_%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E02021%E2%80%8B___🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

LYRICS


%E0%A4%86_%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE_%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A7%E0%A4%B0_%E0%A4%

LYRICS

%E0%A4%86_%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE_%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A7%E0%A4%B0_%E0%A4%9A%E0%A5%8C%E0%A4%A7%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%87_%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E(360p).mp4%E0%A4%86_%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE_%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A7%E0%A4%B0_%E0%A4%9A%E0%A5%8C%E0%A4%A7%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%87_%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E(360p).mp4%E0%A4%86_%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE_%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A7%E0%A4%B0_%E0%A4%9A%E0%A5%8C%E0%A4%A7%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%87_%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E(360p).mp4


Abhishek_Lal_Yadav___%E0%A4%B8%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A4%BE_%E0%A4%95%E0%A5%87_%E0%A4%B8%E0%A

LYRICS


%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%87_%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A4%B

LYRICS

Bhojpuri song 2021# shilpi raj &Vijayawada chauhan


2017 E0 A4 95 E0 A4 BE E0 A4 B8 E0 A4 AC E0 A4 B8 E0 A5 87 E0 A4 B9 E0 A4 BF E0 A4 9F E0 A4 97 E

LYRICS


E0 A4 B8 E0 A5 82 E0 A4 9F E0 A4 95 E0 A4 B8 E0 A5 82 E0 A4 A4 E0 A4 BE 21 21 Raju Punjabi 26 Vi

LYRICS

E0 A4 B8 E0 A5 82 E0 A4 9F E0 A4 95 E0 A4 B8 E0 A5 82 E0 A4 A4 E0 A4 BE 21 21 Raju Punjabi 26 Vi Balaji-E-Service


E0 A4 B2 E0 A4 BE E0 A4 B2 E0 A4 95 E0 A4 AC E0 A5 82 E0 A4 A4 E0 A4 B0 E0

LYRICS


%23%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%AE%E0%A5

LYRICS

%23%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%B6_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%AE%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%85%E0%A4%AC_%E0%A4%A4%E0%A4%95_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%87_%E0%A4%(144p)


E0 A4 85 E0 A4 A7 E0 A5 8D E0 A4 AF E0 A4 BE E0 A4 AA E0 A4 95 Vs E0 A4 9B E0 A4 BE E0 A4 A4 E0 A5

LYRICS


%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%87_%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%A4

LYRICS

Amit Patel


Manraj_Deewana_New_Remix_Song_2019%7E%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AE_%E0%A4%B6%E0%A4%9

LYRICS

#Manraj_Deewana_New_Remix_Song_2019%7E%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AE_%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B2_%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%(360p).mp4


E0 A4 85 E0 A4 AA E0 A4 A8 E0 A5 87 Video E0 A4 AE E0 A5 87 E0 A4 82 Hollywood Effects E0 A4 95 E

LYRICS


E0 A4 86 E0 A4 B2 E0 A4 B8 E0 A4 95 E0 A5 88 E0 A4 B8 E0 A5 87 E0 A4 A6 E0 A5 81 E0 A4 B0 E0 A4

LYRICS

Mp police


E0 A4 AC E0 A4 B2 E0 A4 AE E0 A5 81 E0 A4 86 E0 A4 AE E0 A4 BF E0 A4 B2 E0 A4 B2 E0 A4 A8 E0 A4 B

LYRICS


E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80_%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6

LYRICS

E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80_%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%B5_%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%81_%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%9C%E(


2020_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%9F_%23VIDEO_SONG___%E0%A4%9A%E0%A4%A6%E0%A4%B0_%E0%

LYRICS

2020_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%9F_%23VIDEO_SONG___%E0%A4%9A%E0%A4%A6%E0%A4%B0_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A5%9A%E0%A4%A6%E0%A4%B0_%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%B5%E0%A5%87__Sonu_Patel__Chadar_Me_Gad(480p)


E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A5%80_%E0%A4%B9%E0%A5%8B_%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AC

LYRICS

E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A5%80_%E0%A4%B9%E0%A5%8B_%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B2_%E0%A4%AA%E0%A5%88_%E0%A4%B9%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A5%8B_%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A5%E0%A4%A8_%E(480p)


%23VIDEO SONG 2020 %E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%87 %E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%B0 %E0

LYRICS

https://youtu.be/hDSYbTAvWOY


%232020 %E0%A4%95%E0%A4%BE %E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82 %E0%A4%AD%E0

LYRICS


E0 A4 AA E0 A5 8D E0 A4 B0 E0 A4 AE E0 A5 8B E0 A4 A6 E0 A4 AA E0 A5 8D E0 A4 B0 E0 A5 87 E0 A4 AE

LYRICS

der bgty njhio ky


Khesari_Lal_Yadav_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%9F

LYRICS


%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%87 %E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BE %E0%A4%B

LYRICS


%E0%A4%9C%E0%A4%AC_%E0%A4%B8%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE_%E0%A4%86%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%9

LYRICS

%E0%A4%9C%E0%A4%AC_%E0%A4%B8%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE_%E0%A4%86%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%A7%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BE_%E0%A4%95%E(480p)


নির্জন কারাগারে বন্দিদের টার্গেটে সেই ট্যারেন্ট! ! মুসলমান ও শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট!

LYRICS

সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে নিউজ লিঙ্ক গুলো পরিদর্শন করুন । - https://www.dailyinqilab.com/article/193725/%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE https://www.dailyinqilab.com/article/193775/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87 https://www.jugantor.com/international/156489/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F https://www.dailyinqilab.com/article/193733/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80 https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/155753/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%8B%E0%A6%AD জাহান নিউজ বিডি গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক স্থিতিশীলতায় অবদান রাখতে বদ্ধপরিকর , আমরা সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো মন্তব্য না করে সুচিন্তিত ও যথোপযুক্ত মন্তব্যের জন্য দর্শকদের প্রতি অনুরোধ করা হলো। আপানদের মতামত আমাদের কাছে সাদরে গ্রহন যোগ্য ! আমাদের প্রচারিত ভিডিও গুলো দেশের স্বনামধন্য অনলাইন নিউজ পোর্টাল , ফেইস বুক , টুইটার , গুগল , উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য অনলাইন সোর্স থেকে নেওয়া , আমরা সর্বচ্চো চেষ্টা করি সঠিক সংবাদ আপানদের কাছে পৌঁছে দিতে এবং সব সংবাদের লিঙ্ক আমরা ভিডিও ডিস্ক্রিপশনে দিয়ে দেই । তাই এসব নিউজের সাথে সরাসরি জাহান নিউজ বিডির কোন সংশ্লিষটতা নেই। তারপর ও কোন সংবাদের সত্যতা নিয়ে আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানান। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব উত্তর দিতে।


Dil_KE_Bechaini_Bad__Jala___%Mithu _Marsal _Hit _SongE0%A4%B0_%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0(1080p)

LYRICS

TU_HASKE_BOLELU_YE_JAAN_____%E0%A4%A4%E0%A5%81_%E0%A4%B9%E0%A4%81%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87_%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A5%82_%E0%A4%8F_%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8(480p)___%E0%A4%86_%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE_%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A0%E0%A5%81_%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B2_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%87%E0%A4%B8_%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4(720p)%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%81_%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%A6_%E0%A4%85%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A8_%E0%A4%95%E0%A5%87___%23Pramod_Premi_Yadav___Shilpi_Raj___Baadu_Pasand_Ahiran_Ke___Bhojpuri_Son(720p)PRAMOD_PREMI___Padhatani_Nauva_Mein_-_%E0%A4%AA%E0%A5%9D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%B5%E0%A4%BE_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82___Shilpi_Raj-Superhit_Bhojpuri_Video_Song_2020(720p)


%23VIDEO___%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BF_%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0_%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%B0%E0%A

LYRICS

%23VIDEO___%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BF_%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0_%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%88_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B0_%E0%A4%A5%E0%A4%BE___%23Khe(720p)


Tumi Chaile 7C E0 A6 A4 E0 A7 81 E0 A6 AE E0 A6 BF E0 A6 9A E0 A6 BE E0 A

LYRICS


KALLU 28 E0 A4 95 E0 A4 BE E0 A4 B0 E0 A5 80 E0 A4 85 E0 A4 81 E0 A4 96 E

LYRICS

Plz..like my video and subscribe ..


Ishare_Tere_Karti_Nigah___%E0%A4%87%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87_%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%B0%

LYRICS

Ishare_Tere_Karti_Nigah___%E0%A4%87%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87_%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B9___Sumit_Goswami___Filling___Love(480p)


June 29, 2021FULL_HD_VIDEO____%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%95%E0%A4%B9s_%E0%A4%AD%E0%A4%A4%E0%

LYRICS


Dharmendra_nirmaliya_new_maithili_song__%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%B2%E0%A4%B9%E0%

LYRICS

Dharmendra_nirmaliya_new_maithili_song__%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%B2%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%8B_%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%9F%E0%A5%87(480p


আফগানিস্তান ইস্যুতে অবস্থান জানাল বাংলাদেশ ! যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব নিয়ে কি বললেন মন্ত্রী

LYRICS

আপডেট নিউজ পেতে আমাদের ফেইসবুক পেইজে লাইক দিয়ে রাখুন প্লিজ ! https://www.facebook.com/Jahan-News-And-Media-Entertainment-104566874814698 জাহান নিউজ বিডি গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক স্থিতিশীলতায় অবদান রাখতে বদ্ধপরিকর , আমরা সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো মন্তব্য না করে সুচিন্তিত ও যথোপযুক্ত মন্তব্যের জন্য দর্শকদের প্রতি অনুরোধ করা হলো। আপানদের মতামত আমাদের কাছে সাদরে গ্রহন যোগ্য ! **মন্তব্য সমূহ দর্শকের একান্ত ব্যক্তিগত। এর জন্য এডমিন দায়ী নন। আমাদের প্রচারিত ভিডিও গুলো দেশের স্বনামধন্য অনলাইন নিউজ পোর্টাল , ফেইস বুক , টুইটার , গুগল , উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য অনলাইন সোর্স থেকে নেওয়া , আমরা সর্বচ্চো চেষ্টা করি সঠিক সংবাদ আপানদের কাছে পৌঁছে দিতে এবং সব সংবাদের লিঙ্ক আমরা ভিডিও ডিস্ক্রিপশনে দিয়ে দেই । তাই এসব নিউজের সাথে সরাসরি জাহান নিউজ বিডির কোন সংশ্লিষটতা নেই। তারপর ও কোন সংবাদের সত্যতা নিয়ে আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানান। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব উত্তর দিতে। কিছু কিছু সংবাদে আমরা প্রতীকী ছবি দিয়ে থাকি। সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে নিউজ লিঙ্ক গুলো পরিদর্শন করুন । - https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%81-%E0%A6%86%E0%A6%AB%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE https://mzamin.com/article.php?mzamin=288533&cat=8/%E0%A6%86%E0%A6%AB%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%AA%E0%A7%AB,%E0%A7%A6%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC https://mzamin.com/article.php?mzamin=288530 https://mzamin.com/article.php?mzamin=288502 https://www.dailyinqilab.com/article/408696/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE https://mzamin.com/article.php?mzamin=288513 https://www.jugantor.com/international/454534/%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AB-%E0%A6%98%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B7-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%AB%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0 বিশেষ সতর্কীকরণ : এই চ্যানেলের কোন ভিডিও অনুমতি ছাড়া অন্য কোন চ্যানেলে আপলোড করা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন । আমাদের কোন ভিডিও অন্য কোন চ্যানেলে পাওয়া গেলে কপিরাইট নিয়ম অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া হবে । FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER * Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use. -This video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them) -This video is also for teaching purposes. -It is not transformative in nature. -I only used bits and pieces of videos to get the point across where necessary. We make these videos with the intention of educating others in a motivational/inspirational form. We do not own the clips and music we use in most cases. Our understanding is that it is in correlation to Fair Right Use, however given that it is open to interpretation, if any owners of the content clips would like us to remove the video, we have no problem with that and will do so as fast as possible. Please message us on YouTube or Facebook if you have any concerns.


V-11: জাদু ও জিনের আছরের চিকিৎসা পদ্ধতি

LYRICS

References: 1.https://m.youtube.com/watch?v=lCynMnr_9W0 2.https://m.youtube.com/watch?v=i4Quflvd8vg 3.https://m.youtube.com/watch?v=NfAaFAvvg1U 4.https://m.youtube.com/watch?v=uy4kEjRhKTI 5.https://m.youtube.com/watch?v=SwmpU_mVRZ4 6.https://m.youtube.com/watch?v=vXu_-LhEqLE 7.https://m.youtube.com/watch?v=liz1MrkFFq0 রুকিয়া নিয়ে বিস্তারিত জানতে নিচের বইগুলো সংগ্রহ করুন- 1.https://www.rokomari.com/book/126098/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0?ref=null 2.https://www.rokomari.com/book/75327/%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a6%b0-%e0%a6%93-%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b7%e0%a7%80%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%a4%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf?ref=srac_p0 3.https://www.rokomari.com/book/75371/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A4?ref=srbr_pg0_p0 আমার ফেসবুক আইডি- https://www.facebook.com/shamsal.rifat


কাশ্মীর নিয়ে সৌদি আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আসলে কী বলেছিলেন ? কাশ্মীরের জন্য ভারতের বিশেষ কৌশল

LYRICS

সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে নিউজ লিঙ্ক গুলো পরিদর্শন করুন । - https://www.jugantor.com/international/219806/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8 http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=190040 https://www.jugantor.com/international/220075/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%96%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A4-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8 https://www.jugantor.com/international/219834/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A0%E0%A6%95 https://www.jugantor.com/international/219819/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%A4-%E0%A7%A7 https://www.jugantor.com/international/219749/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8 https://www.jugantor.com/international/219801/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A8 জাহান নিউজ বিডি গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক স্থিতিশীলতায় অবদান রাখতে বদ্ধপরিকর , আমরা সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো মন্তব্য না করে সুচিন্তিত ও যথোপযুক্ত মন্তব্যের জন্য দর্শকদের প্রতি অনুরোধ করা হলো। আপানদের মতামত আমাদের কাছে সাদরে গ্রহন যোগ্য ! আমাদের প্রচারিত ভিডিও গুলো দেশের স্বনামধন্য অনলাইন নিউজ পোর্টাল , ফেইস বুক , টুইটার , গুগল , উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য অনলাইন সোর্স থেকে নেওয়া , আমরা সর্বচ্চো চেষ্টা করি সঠিক সংবাদ আপানদের কাছে পৌঁছে দিতে এবং সব সংবাদের লিঙ্ক আমরা ভিডিও ডিস্ক্রিপশনে দিয়ে দেই । তাই এসব নিউজের সাথে সরাসরি জাহান নিউজ বিডির কোন সংশ্লিষটতা নেই। তারপর ও কোন সংবাদের সত্যতা নিয়ে আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানান। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব উত্তর দিতে।


%23VIDEO %E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2 %E0%A4%A8 %E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%80 %E0%A4%B8%E0%

LYRICS


%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B6_%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%9

LYRICS

%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B6_%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B0_%E0%A4%A1%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B0_Song%23_%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%(360p)


TUMI AMAR JIBON %E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF %E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0 %E0%A6%9C

LYRICS


%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BF%E0%A6%87 %E0%A6%AE%E0%A6%A8 %E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%8

LYRICS

nice song


%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87 %E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF Sei Tumi Bangla Short film Co

LYRICS


গা ঝাড়া দিচ্ছে বিএনপি ! কি কারনে অভিযান ? ভয়েস অব আমেরিকাকে দেয়া প্রধান্মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার !

LYRICS

সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে নিউজ লিঙ্ক গুলো পরিদর্শন করুন । - http://www.dailynayadiganta.com/politics/445088/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%98%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF http://www.dailynayadiganta.com/politics/445068/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A7%8B%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF https://www.jugantor.com/national/227412/%E0%A6%B8%E0%A6%AC-%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E2%80%8C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC http://www.jaijaidinbd.com/todays-paper/first-page/69433/%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B7%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80 জাহান নিউজ বিডি গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক স্থিতিশীলতায় অবদান রাখতে বদ্ধপরিকর , আমরা সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো মন্তব্য না করে সুচিন্তিত ও যথোপযুক্ত মন্তব্যের জন্য দর্শকদের প্রতি অনুরোধ করা হলো। আপানদের মতামত আমাদের কাছে সাদরে গ্রহন যোগ্য ! আমাদের প্রচারিত ভিডিও গুলো দেশের স্বনামধন্য অনলাইন নিউজ পোর্টাল , ফেইস বুক , টুইটার , গুগল , উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য অনলাইন সোর্স থেকে নেওয়া , আমরা সর্বচ্চো চেষ্টা করি সঠিক সংবাদ আপানদের কাছে পৌঁছে দিতে এবং সব সংবাদের লিঙ্ক আমরা ভিডিও ডিস্ক্রিপশনে দিয়ে দেই । তাই এসব নিউজের সাথে সরাসরি জাহান নিউজ বিডির কোন সংশ্লিষটতা নেই। তারপর ও কোন সংবাদের সত্যতা নিয়ে আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানান। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব উত্তর দিতে। # আমাদের নিউজ গুলো ভাল লাগলে সেয়ার করতে ভুলবেন না প্লিজ ! বিশেষ সতর্কীকরণ : এই চ্যানেলের কোন ভিডিও অনুমতি ছাড়া অন্য কোন চ্যানেলে আপলোড করা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন । আমাদের কোন ভিডিও অন্য কোন চ্যানেলে পাওয়া গেলে কপিরাইট নিয়ম অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া হবে ।


হাতে মশাল নিয়ে রাস্তায় নামল ঢাকা কলেজ ছাত্রদল ! জাবি ভিসি কে নিয়ে মুখ খুললেন শিক্ষামন্ত্রী দিপুমনি

LYRICS

সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে নিউজ লিঙ্ক গুলো পরিদর্শন করুন । - https://www.jugantor.com/politics/252821/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2 https://www.jugantor.com/politics/252810/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A6 https://www.jugantor.com/politics/252834/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%96%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2 https://www.jugantor.com/politics/252507/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80 https://www.jugantor.com/politics/252838/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80 https://www.jugantor.com/capital/252823/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%9F%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95 জাহান নিউজ বিডি গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক স্থিতিশীলতায় অবদান রাখতে বদ্ধপরিকর , আমরা সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো মন্তব্য না করে সুচিন্তিত ও যথোপযুক্ত মন্তব্যের জন্য দর্শকদের প্রতি অনুরোধ করা হলো। আপানদের মতামত আমাদের কাছে সাদরে গ্রহন যোগ্য ! আমাদের প্রচারিত ভিডিও গুলো দেশের স্বনামধন্য অনলাইন নিউজ পোর্টাল , ফেইস বুক , টুইটার , গুগল , উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য অনলাইন সোর্স থেকে নেওয়া , আমরা সর্বচ্চো চেষ্টা করি সঠিক সংবাদ আপানদের কাছে পৌঁছে দিতে এবং সব সংবাদের লিঙ্ক আমরা ভিডিও ডিস্ক্রিপশনে দিয়ে দেই । তাই এসব নিউজের সাথে সরাসরি জাহান নিউজ বিডির কোন সংশ্লিষটতা নেই। তারপর ও কোন সংবাদের সত্যতা নিয়ে আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানান। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব উত্তর দিতে। কিছু কিছু সংবাদে আমরা প্রতীকী ছবি দিয়ে থাকি। বিশেষ সতর্কীকরণ : এই চ্যানেলের কোন ভিডিও অনুমতি ছাড়া অন্য কোন চ্যানেলে আপলোড করা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন । আমাদের কোন ভিডিও অন্য কোন চ্যানেলে পাওয়া গেলে কপিরাইট নিয়ম অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া হবে । Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.


নুসরাতের রায়ের পর যা বলল ষোল আসামি ! দেখুন ওসি মোয়াজ্জেমকে নিয়ে যে সিধান্ত দিল আদালত!

LYRICS

সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে নিউজ লিঙ্ক গুলো পরিদর্শন করুন । - https://www.jugantor.com/national/235999/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C https://www.jugantor.com/country-news/235954/%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2 https://www.jugantor.com/country-news/235981/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE https://www.jugantor.com/national/235989/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A7%AA-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6 https://www.jugantor.com/national/235994/%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A8 https://www.jugantor.com/national/235980/%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B2%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8B-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE https://www.jugantor.com/national/235978/%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0 https://www.jugantor.com/national/235983/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=196024 https://www.ppbd.news/whole-country/128744 জাহান নিউজ বিডি গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক স্থিতিশীলতায় অবদান রাখতে বদ্ধপরিকর , আমরা সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো মন্তব্য না করে সুচিন্তিত ও যথোপযুক্ত মন্তব্যের জন্য দর্শকদের প্রতি অনুরোধ করা হলো। আপানদের মতামত আমাদের কাছে সাদরে গ্রহন যোগ্য !


অবশেষে জনতার কাছে মাথা নোয়ালেন নরেন্দ্র মোদি ? যা বললেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী !

LYRICS

সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে নিউজ লিঙ্ক গুলো পরিদর্শন করুন । - http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=211229 https://www.dailyinqilab.com/article/265251/%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%BF https://www.dailyinqilab.com/article/265347/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%95-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A0%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BFhttp://www.mzamin.com/article.php?mzamin=211229 https://www.dailyinqilab.com/article/265342/%E0%A6%AE%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF https://www.dailyinqilab.com/article/265341/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%B0%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4 জাহান নিউজ বিডি গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক স্থিতিশীলতায় অবদান রাখতে বদ্ধপরিকর , আমরা সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো মন্তব্য না করে সুচিন্তিত ও যথোপযুক্ত মন্তব্যের জন্য দর্শকদের প্রতি অনুরোধ করা হলো। আপানদের মতামত আমাদের কাছে সাদরে গ্রহন যোগ্য ! আমাদের প্রচারিত ভিডিও গুলো দেশের স্বনামধন্য অনলাইন নিউজ পোর্টাল , ফেইস বুক , টুইটার , গুগল , উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য অনলাইন সোর্স থেকে নেওয়া , আমরা সর্বচ্চো চেষ্টা করি সঠিক সংবাদ আপানদের কাছে পৌঁছে দিতে এবং সব সংবাদের লিঙ্ক আমরা ভিডিও ডিস্ক্রিপশনে দিয়ে দেই । তাই এসব নিউজের সাথে সরাসরি জাহান নিউজ বিডির কোন সংশ্লিষটতা নেই। তারপর ও কোন সংবাদের সত্যতা নিয়ে আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানান। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব উত্তর দিতে। কিছু কিছু সংবাদে আমরা প্রতীকী ছবি দিয়ে থাকি। বিশেষ সতর্কীকরণ : এই চ্যানেলের কোন ভিডিও অনুমতি ছাড়া অন্য কোন চ্যানেলে আপলোড করা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন । আমাদের কোন ভিডিও অন্য কোন চ্যানেলে পাওয়া গেলে কপিরাইট নিয়ম অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া হবে । Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.


Last Music Searches

| çapraz Bağ Kopması | Lagu Sunda Talak Tilu Deti Kurnia | Kenan Doğulu 7 5 | Dj Viic | Nagpuri Dj Remix Songs | Dj Tik Tok Viral Engkol Sanak | Maasai Original Afro Mix Duo Cues | Lagu Top Batak | Osakisaki Song Tik Tok Video | Phresher X Remy Ma Wait A Minute Remix | Aux Kill | Temnet Full Movie | Madeintyo Money Up Ft Toro Y Moi Lyrics | Debojit Saha Modern Song | Hanuman Jayanthi Song 2018 | Live Mehfil E Naat Shareef 2020 | Naatenabi Islamicwhatsappstatus | Ya Lili Ya Liala Remax | Man Ke Saavariya Ban | Mirasyedi Filmi Izle | Mannil Swargeeya Sung By Kester Carol Songs Hd Song | Punjabi Attitude Poetry Status | Sunflower Nonsastop Songs 1 Sunflowers Nonawathina Gee | I Am A Rider Song Lyrics In English Download Mp3 | Ledli Dj Masası | Remix Dilko Maine Di Kasam | Accordare Chitarra Classica Senza Accordatore | Misramolai Full Album | Shiloh Dynastu | Usilie Tena | P Ragi Ragi Bm | Il Matto Del Villaggio El Loco De La Aldea | Ksi 1 Hour Songs | Vodafone Yanimda Cark Hilesi 5gb Internet 2020 | En Thedal Nee Songs Download | Tyd Parkour | Jaise Bi Tu Manega Mana Lungi Swaria | Taj Poshi E Imam Mahdi Ajf | Piravi Lyrical | Senam Aerobik Lagu Dj | Kalloori Movie Sariya Idhu Thavara Song | Loop Packs | 2 Aplikasi Edit Video Foto Pake Lagu | Ifani Ingoma Ezimnandi Free

Video Preview

About

Free download कजल द अख य क बहग mp3, 628.91 KB Download कजल द अख य क बहग mp3, listen 00:00:28 and download official music mp3

About hdsmp3.com

On hdsmp3.com you can find your favorite music that exists on the web, read music news and download mp3 for free in the best quality. No registration is needed.